false
Du må være pålogget via Altinn for å kunne fylle ut elektroniske skjema.
Skjemabeskrivelse
Elektronisk innrapportering
Manuell innrapportering
Skjemanr Navn Kategori Språk    
GP-5173
Identifisering av ofre - savnet person
Skjemaet skal brukes til alle opplysinger som kan fremskaffes om en savnet person som kan lette identifiseringen gjennom sammenligning med data innsamlet fra ofrene på åstedet.
Ulykke NOB
False
KR-0001
Erklæring om nasjonalitet - enkeltperson
Benyttes når ny eier ved salg av fartøyet er en privatperson. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0001
Fråsegn om nasjonalitet - einskildperson
Blir brukt når ny eigar ved salg av fartøyet er ein privatperson. Eigar må tilfredstilla nasjonalitetsvilkåra i Sjøloven §1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0002
Erklæring om nasjonalitet - aksjeselskap
Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er et aksjeselskap. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0002
Fråsegn om nasjonalitet - aksjeselskap eller dermed likestilt
Blir brukt når den som melder fartøyet til registrering eller ny eigar ved salg av fartøyet er eit aksjeselskap. Eigar må tilfredstilla Sjøloven §1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0003
Erklæring om nasjonalitet - partrederi
Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er et partrederi. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0003
Fråsegn om nasjonalitet - partreiarlag
Blir brukt når den som melder fartøyet til registrering eller ny eigar ved salg av fartøyet er eit partreiarlag. Eigar må tilfredsstilla nasjonalitetsvilkåra i Sjøloven §1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0004
Erklæring om nasjonalitet - kommandittselskap
Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er et kommandittselskap. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0004
Fråsegn om nasjonalitet - kommandittselskap
Blir brukt når den som melder fartøyet til registrering eller ny eigar ved salg av fartøyet er eit kommandittselskap. Eigar må tilfredsstilla nasjonalitetsvilkåra i Sjøloven §1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0005
Erklæring om nasjonalitet - Innretning som nevnt i sjølovens § 33
Benyttes når enheten som skal registreres er en innretning som ikke er å anse som skip jfr. Sjølovens § 33, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-010.html#33
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0005
Fråsegn om nasjonalitet - Innretning som nemnt i § 33 i sjølova
Blir brukt når eininga som skal registrerast er ei innretning som ikkje kan sjåast på som eit skip Sjøloven §33, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-010.html#33
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0006
Erklæring om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innrettninger
Benyttes når enheten som skal registreres er en boreplattform eller annen flyttbar innretning jfr. Sjølovens § 507, 1.ledd: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-075.html#507
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0006
Fråsegn om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innretningar
Blir brukt når eininga som skal registrerast er ein boreplattform eller andre flyttbare innretningar jfr.Sjøloven §507, 1.ledd: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-075.html#507
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0007
Erklæring om nasjonalitet - bank, stiftelse, forening o.l.
Benyttes når den som melder fartøyet til registrering eller ny eier ved salg av fartøyet er en bank, stiftelse, forening o.l. Eier må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i Sjølovens § 1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0007
Fråsegn om nasjonalitet - Bank, stiftelse, foreining o.l.
Blir brukt når den som meld fartøyet til registrering eller ny eigar ved salg av fartøyet er ein bank, stiftelse, foreining o.l. Eigar må tilfredstilla nasjonalitetsvilkåra i Sjølovens §1, http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-003.html#1
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0008
Melding om endring
Benyttes for å melde endringer i registrerte forhold til avdeling Skipsregistrene. Ved salg fylles dette ut av ny eier.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0008
Melding om endring
Blir brukt til å melda endringar i registrerte forhold til avdeling Skipsregistrene. Ved salg blir dette fyllt ut av ny eigar.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0009
Melding om sletting
Benyttes for å slette et fartøy fra Skipsregisteret NIS/NOR/BYGG
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0009
Melding om sletting
Blir brukt for å sletta eit fartøy frå Skipsregisteret NIS/NOR/BYGG
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0010
Melding om registrering av fartøy i NIS og pliktige NOR fartøy.
Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy i NIS og fartøy over 15 meter i NOR.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0010
Melding om registrering av fartøy NIS og pliktige NOR fartøy
Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy i NIS og fartøy over 15 meter i NOR.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0011
About the Provisional Certificate of Nationality
Information to the Department of Ship Registration regarding nearest Norwegian Consular Station at the time of change of flag/delivery. The Consular Station will assist with issuance of a Provisional Certificate of Nationality.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0012
Melding om registrering, ikke-pliktige NOR fartøy
Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy under 15 meter i NOR.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0012
Melding om registrering, ikkje-pliktig NOR fartøy
Blir brukt ved innmelding/nyregistrering av fartøy under 15 meter i NOR.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0013
Melding til Skipsbyggingsregisteret
Benyttes ved innmelding/ nyregistrering av fartøy under bygging i Norge eller kontrakt om fremtidig bygging i Norge.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0013
Melding til Skipsbyggingsregisteret
Blir brukt ved innmelding/nyregistrering av fartøy under byggjing i Noreg eller kontrakt om framtidig byggjing i Noreg.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0014
Notification concerning the ISM-Code
Notification of assignment of responsibilities imposed by the ISM-Code. The form must be signed by the owner and the company responsible for ISM.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0015
Garantierklæringer for skip i NIS - Garantierklæring Uten bemanning
For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet benyttes for unntak i de tilfeller skipet er uten bemanning.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0015
Garanti fråsegn for skip i NIS - Garanti fråsegn utan bemanning
For NIS-registrerte fartøy skal det gjevast fråsegn om garanti for arbeidsvederlag og heimreise for arbeidstakarar om arbeidsgjevar er gått konkurs, jfr forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet blir brukt for unntak i dei tilfella skipet er utan mannskap.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0016
Garantierklæring for skip i NIS - Kun nordmenn-EØS
For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet benyttes for unntak i de tilfeller mannskapet består av kun nordmenn og EØS borgere.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0016
Garanti fråsegn for skip i NIS - Garanti fråsegn kun nordmenn- EØS-borgarar
For NIS-registrerte fartøy skal det gjevast fråsegn om garanti for arbeidsvederlag og heimreise for arbeidstakarar om arbeidsgjevar er gått konkurs, jfr. forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet blir brukt ved unntak i dei tilfella mannskapet berre er nordmenn og EØS-borgarar.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0017
Garanti erklæring for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0018
For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet benyttes for fravik fra beløpsgrensen jfr.forskriftens § 4. Skjemaet fylles ut av eier og skal alltid benyttes sammen med KR-0018 "lavsatsgaranti".
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0017
Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukast med KR-0018
For NIS-registrerte fartøy skal det gjevast fråsegn om garanti for arbeidsvederlag og heimreise for arbeidstakarar om arbeidsgjevar er gått konkurs, jfr. forskrift:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet blir brukt ved fråvik frå beløpsgrensa jfr. forskrifta § 4. Skjemaet blir fyllt ut av eigar og skal alltid brukast saman med KR-0018 "lavsatsgaranti".
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0018
Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0017
For NIS-registrerte fartøy skal det stilles garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere ved arbeidsgivers konkurs, jfr. forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet benyttes av arbeidsgiver og arbeidstakerforbund som godkjennelse til bruk av lavsatsgaranti.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0018
Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukast med KR-0017
For NIS-registrerte fartøy skal det gjevast fråsegn om garanti for arbeidsvederlag og heimreise for arbeidstakarar om arbeidsgjevar er gått konkurs, jfr. forskrift: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050218-0146.html. Dette skjemaet blir brukt av arbeidsgjevar- og arbeidstakarforbund som ei godkjenning til bruk av lavsatsgaranti.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0019
Søknad om Navneattest
Fartøy som registreres i Skipsregisteret må ha et navn. For NIS-fartøy og NOR-fartøy over 15 meter må navnet godkjennes før bruk jfr. Sjølovens § 7: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-004.html#7. Dette skjemaet benyttes når søknaden gjelder et spesifikt fartøy.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0019
Søknad om Namneattest
Fartøy som blir registrert i Skipsregisteret må ha eit namn. For NIS-fartøy og NOR-fartøy over 15 meter må namnet godkjennast før bruk jfr. Sjølovens § 7: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-004.html#7. Dette skjemaet må brukast når søknaden gjeld eit spesifikt fartøy.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0020
Skipsskjøte
Hjemmelsdokument. Benyttes for overføring av hjemmel ved salg til ny eier.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0020
Skipsskøyte
Heimelsdokument.Blir brukt for overføring ved salg til ny eigar.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0021
Byggesertifikat Bilbrev
Hjemmelsdokument. Benyttes for overføring av hjemmel fra byggeverft til første eier av et fartøy.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0021
Byggjesertifikat Bilbrev
Heimelsdokument. Blir brukt for overføring av heimel frå byggeverft til fyrste eigar av eit fartøy.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0023
Erklæring vedr. Enkeltmannsforetak
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0023
Fråsegn Som gjeld einmannsføretak
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0024
Bekreftelse på overdragelse av fartøy
Hjemmelsdokument. Benyttes som dokumentasjon på tidligere hjemmelsoverdragelser.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0024
Stadfesting på overdraging av fartøy
Heimelsdokument. Blir brukt til å dokumentera tidlegare overdraging av heimel.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0025
Søknad om reservering av navn
Ønskes et fartøynavn reservert for fremtidig bruk, uten at det knyttes til et spesifikt fartøy, benyttes denne søknaden. Se Sjølovens § 7: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-004.html#7
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0025
Søknad om reservere namn
Om eit fartøynamn er ønskt reservert for framtidig bruk, uten at det blir knytta opp til eit spesifikt fartøy, blir denne søknaden brukt. Sjå Sjøloven § 7: http://www.lovdata.no/all/tl-19940624-039-004.html#7
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-0061
Managing Company the Ship Safety Act
Notification of assignment of responsibilities according to the Ship Safety and Security Act: http://www.sjofartsdir.no/en/legislation/laws/act-of-16-february-2007-no-9-relating-to-ship-safety-and-security/
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0070
Betalingsinformasjon
Registreringsgebyrer for nyregistreringer, endringer og utstedelse av attester faktureres i etterkant. For å sikre korrekt fakturering skal fakturamottaker signere skjemaet som returneres saksbehandler elektronisk.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-0070
Betalingsinformasjon
Registreringsgebyr for nyregistreringar, endringar og utforming av attestar blir fakturet i etterkant. For å sikra ei korrekt fakturering skal fakturamottakar signera skjemaet, som blir returnert elektronisk til sakshandsamar.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NNO
False
KR-IMO-01
APPLICATION for Continuous Synopsis Record
To be used for newbuildings for issuance of the ship's first Continuous Synopsis Record (CSR).
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-IMO-02
FORM 2- AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD
To be used for notification of changes to an existing Continuous Synopsis Record (CSR).
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KR-IMO-03
INDEX OF AMENDMENTS TO CSR DOCUMENT
Index.
Norsk Internasjonalt / Ordinært Skipsregister NOB
False
KS-0031
Skjema om utsettelse
Skjema for søknad om utsettelse ifbm refusjonssøknaden.
Tilskudd nb-NO
True
KS-0031
Skjema om utsetjing
Skjema for søknad om utsetjing av refusjonssøknad.
Tilskudd nn-NO
True
KS-0051
Fartøytypekoder
Oversikt over fartøytype koder.
Fartøy NOB
False
KS-0072
Klage på vedtak om tilskudd eller personlig sertifikat
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0088
Søknad om forsikringssertifikat
Fartøy NOB
False
KS-0091
Godkjenning av system for personregistrering
Fartøy NOB
False
KS-0100-1
Fartssertifikat - fiske og fangstfartøy - førstegangsinspeksjon
Fartøy NOB
False
KS-0114
Servicestasjon for redningsutstyr
Fartøy NOB
False
KS-0115
Begjæring om tilsyn på fartøy
Fartøy nb-NO
True
KS-0123
Melding om ombygging
Fartøy NOB
False
KS-0127
Installasjonsbevis
Rapport om førstegangs- og periodisk kontroll av: 1. elektriske anlegg på 50 Volt og derunder 2. mindre 230 Volt installasjoner med strømforsyning fra land
Fartøy NOB
False
KS-0158
Kompass Deviasjonstabell
Kompass Deviasjonstabell
Fartøy NOB
False
KS-0179
Rapport om krengeprøve
Rapport om krengeprøve og beregning av lettskipsdata
Fartøy NOB
False
KS-0179-1
Prosedyre krengeprøve
Prosedyrer for utførelse av krengeprøver og deplasementsmålinger for norske skip
Fartøy NOB
False
KS-0207-3
Declaration of Maritime Labour Compliance- Part II
Hjelpeskjema for DMLC I fylles ut av det enkelte rederi og sendes til post@sjofartsdir.no Rederiet vil etter kort tid motta Declaration of Maritime Labour Compliance-part I i retur fra Sjøfartsdirektoratet.
Fartøy NOB
False
KS-0207-4BE
Søknad om DMLC Part I -Application for DMLC Part I
Fartøy NOB
False
KS-0228
Installasjonsbevis for gassfyrte anlegg
Fartøy NOB
False
KS-0255
Erklæring om grohemmende systemer
Fartøy NOB
False
KS-0297
Skjema for skiftplan
Kun i manuell utgave.
Fartøy NOB
False
KS-0300
Hviletid
Oppgave over sjøfolkenes hviletid
Fartøy NOB
False
KS-0301
Modell for oversikt over organiseringen ombord
Modell for oversikt over organiseringen av arbeidsoppgavene om bord
Fartøy NOB
False
KS-0302
Stabilitetsplakat
Stabilitetsplakat for fiskefartøy under 15 meter
Fartøy NOB
False
KS-0308-1
Kontrollskjema for søknad om bemanning
Kontrollskjema for søknad om bemanning jfr. bemanningsforskriften av 18.jun 2009 Nr 666.
Fartøy NOB
False
KS-0308-2
Erklæring ubemannet maskinrom (UMS) 300Bt
Erklæring vedrørende søknad om drift med periodisk ubemannet maskinrom (UMS) for uklasset skip.
Fartøy NOB
False
KS-0311
Beregning av nitrogenoksid utslipp
Beregning av nitrogenoksid utslipp
Fartøy NOB
False
KS-0313
Skjema for beregning av miljøfaktor - lasteskip
Skjema for beregning av miljøfaktor - lasteskip
Fartøy NOB
False
KS-0314
Skjema for beregning av miljøfaktor-passasjerskip
Passasjerskip: Beregning av miljøfaktor
Fartøy NOB
False
KS-0315
Skjema for beregning av miljøfaktor-fiskefartøy
Berergning av miljøfaktor for fiskefartøy
Fartøy NOB
False
KS-0316
Skjema for beregning av miljøfaktor-MOB
Flyttbare innretninger: Flyttbare plattformer, boreskip og andre flyttbare innretninger : Beregning av miljøfaktor
Fartøy NOB
False
KS-0327
Sjekkliste for oljevernsertifikat, egenkontroll
Sjekkliste for oljevernsertifikat for reders egenkontroll
Fartøy NOB
False
KS-0330
Søknad om tilskudd
Skjema for søknad om tilskudd
Tilskudd nb-NO
True
KS-0330
Søknad om tilskudd
Skjema for søknad om tilskudd
Tilskudd nn-NO
True
KS-0350-74
Søknad om ICC
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0350-74
Søknad om ICC
Kvalifikasjon NNO
False
KS-0352
Søknad om duplikat av båtførerbevis
Skal benyttes av personer som tidligere har fått utstedt båtførerbevis
Fartøy NOB
False
KS-0352
Søknad om duplikat av båtførarbevis
Skal nyttast av personar som tidlegare har fått utferda båtførarbevis
Fartøy NNO
False
KS-0353
Søknad om båtførerbevis
Søknad om båtførerbevis
Fartøy NOB
False
KS-0353
Søknad om båtførarbevis
Søknad om båtførarbevis
Fartøy NNO
False
KS-0354
Søknad om personlig sertifikat
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0354
Søknad om personleg sertifikat
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0355
Søknad om påtegning
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0355
Søknad om påteikning
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0356
Dispensasjon fra nasjonalitetskravet
Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0356
Dispensasjon frå nasjonalitetskravet
Søknad om dispensasjon frå nasjonalitetskravet
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0357
Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon fra krav
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0357
Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon frå krav
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0377
Søknad om personlig sertifikat
Førstegangs, fornyelse, duplikat eller oppgradering av personlig sertifikat.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-1
Ferdighetssertifikat - Maskinvakt. Sjekkliste.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-2
Ferdighetssertifikat - Brovakt sjekkliste
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-23
Bedømmelse BRM kompetanse
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-27
Bedømmelse ERM kompetanse
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-28
Kvalifikasjonsbevis 1 maskinist på fiskefartøy
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-29
Fornyelse av kvalifikasjonsbevis for maskinsjef.
Fornyelse av kvalifikasjonsbevis for 
maskinsjef opptil 1500kw i fartsområde 3 og 4
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-5
Ferdighetssertifikat - Maskinvakt. Førstegangssøknad.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-5
Ferdigheitssertifikat - Maskinvakt.Fyrstegongssøknad.
Kvalifikasjon NNO
False
KS-0379
Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0401
Ny arbeidsavtale
Ansettelsesavtalen er en privatrettslig avtale inngått mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen utfylles i minst to eksemplarer. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha hvert sitt eksemplar.
Fartøy NOB
False
KS-0406
Ships medical record
Skjemaet skal benyttes ved skade eller sykdom om bord. Hensikten er å gjøre behandling i land lettere ved at skjema fylles ut og sendes med sjømannen til lege/sykehus.
Fartøy NOB
False
KS-0416
Søknad om godkjennelse som sjømannslege
Søknad om å bli godkjent som sjømannslege. Signeres og sendes pr e-post til postmottak@sdir.no
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0418
Egenerklæring - Sjømannslege
Egenerklæring for kvalitetssystem. Legges ved søknad om å bli godkjent som sjømannslege.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0420
Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter
Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter. Må bringes om bord.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0490
Årsrapport AMU
På grunn av endring i forskriften skal rapporten oppbevares om bord og kun sendes Sjøfartsdirektoratet ved forespørsel.
Fartøy NOB
False
KS-0492
Årsrapport for skip i lokalfart
ÅRSRAPPORT fraArbeidsmiljøutvalget for skip i lokalfart med mindre enn 8personer om bord Jfr. § 5 -15 i forskrift av 1.januar 2005 nr.8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip
Fartøy NOB
False
KS-0497
Helseundersøkelse
Skjema for helseundersøkelse
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0602
Rapport om ulykke - fritidsfartøy
Ulykke NOB
False
KS-0818
Sjekkliste for hviletid og bemanning
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0834B
Begjæring om revisjon og verifikasjon
Når selskap eller skip ønsker en revisjon/verifikasjon utført av Sjøfartsdirektoratet skal dette begjæres i god tid før revisjonen ønskes avholdt. For ISM revisjoner reguleres dette i egen forskrift, og selskapet eller fører plikter å sende inn begjæringen om dette senest tre måneder før ønsket dato for avholdelse av revisjon/verifikasjon
Fartøy NOB
False
KS-0957
Application form for prewash and exemption for prewash
Application form for prewash and exemption for prewash
Fartøy NOB
False
KS-0958
Reporting form for prewash and exemption for prewash
Reporting form for prewash and exemption for prewash
Fartøy NOB
False
KS-0983
Mannskapsliste
Fartøy NOB
False
NFD-0001
NFD Innreise
NFD Innreise
Innreiserestriksjon NOB
True
NFD-0001-1
Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner
Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner
Innreiserestriksjon NOB
True